Åndsverkloven

§1 – En time som er bestilt og bekreftet av meg er bindende for begge parter.


§2 – Kunde kan avbestille timen inntil 5 dager før avtalt fotografering for
enkelttimer (portretter, konfirmant, brudepar etc), eller innen 12 dager før
avtalt fotografering for fler- times bestillinger uten avbestillingsgebyr.


GEBYRER:
Enkelt Time avbestilling: Full pris for fotografering
Fler-times avbestilling: 30% av avtalt pris

DEPOSITUM:
30% betales i depositum for at jeg skal holde av datoen. Deretter skal resten betales etter utvalgte av bilder før jeg sender over.

misbruk og brudd på åndsverksloven vil bli bøtelagt for 2x pris av pakkeprisen/enkelt time&bilde valgt.


§4 – Om det foreligger spesielle situasjoner som sykdom eller ulykke kan
kunde avbestille / flytte eller kansellere avtalen helt frem til 5 timer før
den avtalte fotograferingen.

Tegn for uønskede negative handlinger, seksuell trakassering, diskriminering, unnlatelser eller ytringer som virker krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende mot fotografen gir fotografen rett til å kansellere fototimen (ingen refusjon)

Ved Bryllup:

har fotografen rett til å ta pauser, krever å bli servert drikke og mat i lang arbeidstid.


§5 – Fotograferingen skjer innenfor et avtalt tidsrom og på avtalt sted.


§6 – Fotografen har kunstnerisk frihet og skaper sine bilder ut ifra sin stil og
erfaring.


§7 – Kunden er ansvarlig for å fremskaffe godkjenning for fotografering om
dette er påkrevet på lokasjonen.


§8 – Fotografen er ikke ansvarlig om bilder blir borte eller skadet i event, ulykke
eller uforutsette hendelser. Fotografen er ikke ansvarlig om bildene ikke blir som forventet/ikke får det samme variasjon fotografen normalt ville ha gjort, avhengig av kundesamarbeid under økten. Fotografen skal sikkerhetskopiere bildene til ekstern
lagringsenhet så fort som dette er mulig for å forsikre seg om at bildene
finnes på 2 steder.


§9 – Fotografen har rettighet til alle bildene etter åndsverkloven (Lov om
opphavsrett til åndsverk m.v.)


§10 – Kunden samtykker gjennom bestilling av fotografering at personer i
bildet og bildet generelt kan brukes av Blair Guerrero photography til egen
markedsføring, på hjemmeside og sosiale medier om ikke annet er spesielt
beskrevet i avtale eller informert om før eller under fotograferingen (j.f
personopplysningsloven; samtykke om fremvisning av personer i bilder)

Retten til eget bilde


§ 45c Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig
uten samtykke av den avbildede, unntatt når
a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
c)bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som
har allmenn interesse,
d) eksemplar av avbildningen på vanlig måte vises som reklame for
fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
e)bildet brukes som omhandlet i § 23 tredje ledd eller § 27 andre ledd. Vernet
gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40

Tilbake

© 2021 | Blair Guerrero photography

Reklame